San Pietro, capitello medievale, Tuscania

San Pietro, capitello medievale, Tuscania